Nestpress Nyomda: ofszetnyomás, digitális nyomtatás

Nestpress Nyomda

 

1116 Budapest,
XI. ker. Vegyész u. 19.
Tel.: 06 20 944 7676
Nyitva: 8-16 óra

 

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Okostelefon tulajdonosok elérhetőségünket az alábbi kódból is beolvashatják:

nyomda, nestpress nyomda

budapesti nyomda, katalógus nyomda, könyv nyomda, levélpapír nyomda, Nestpress nyomda, névjegykártya nyomda, plakát nyomda, prospektus nyomda, puzzle nyomda, szórólap nyomda, katalógusnyomda, könyvnyomda, levélpapírnyomda, névjegykártyanyomda, plakátnyomda, prospektusnyomda, szórólapnyomda, játékkártyanyomda, borítéknyomda

budapesti nyomda, katalógus nyomda, könyv nyomda, levélpapír nyomda, Nestpress nyomda

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

1. Bevezető rendelkezések

Nestpress Kft. fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-ben foglalt feltételektől eltérő tartalommal az általa meghatározott bármely Megrendelő vagy megrendelés vonatkozásában egyedi megállapodást kössön. Egyedi megállapodás kötésekor az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések csak annyiban alkalmazhatóak, amennyiben azok tekintetében a felek az egyedi megállapodásban eltérőén nem rendelkeznek.

2. Ajánlat és megrendelés, a szerződések tartalma

2.1. Megrendelő megrendelését írásbeli (levél, fax, E-mail) formában jogosult továbbítani Nestpress Kft. részére. A megrendelésben szerepelnie kell minden olyan adatnak, ismérvnek és feltételnek, amelyet a Megrendelő által elvárt teljesítéshez figyelembe kell venni. A megrendelésben egyértelműen meg kell határozni a kért termék típusát, minőségét, méretét, mennyiségét, a kialkudott árakat és szállítási határidőt, illetőleg az adott megrendelésre vonatkozó esetleges speciális kívánságokat. A megrendelés elfogadásával kapcsolatban Nestpress Kft. a megrendelés kézhezvételétől számított 48 órán belül köteles nyilatkozni. A megrendelésben megjelölt termék, szolgáltatás tekintetében Nestpress Kft. szállítási kötelezettsége kizárólag akkor áll be, ha a megrendelést írásban visszaigazolja.

2.2. A jelen ÁSZF alapján a felek között létrejövő szerződések tartalmának a megrendelésben és az azonos tartalmú visszaigazolásban foglaltakat, valamint, ha a felek másként nem rendelkeznek, a jelen ÁSZF rendelkezéseit kell tekinteni.

3. Megrendelői árak és kedvezmények

3.1. Nestpress Kft. fenntartja magának a jogot, hogy ügyfeleit, vásárlási szokásaik és/vagy a vásárlási érték figyelembevételével különböző kedvezményekben részesítse. A kedvezményes árat, ingyenes kiszállítást, ill. fizetési könnyítéseket felek kötelesek az árajánlatban/ visszaigazolásban, vagy egyéb módon írásban rögzíteni.

4. Ellenérték

4.1. A Nestpress Kft. ajánlataiban, visszaigazolásaiban, számláiban stb. feltüntetett ellenértéket a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott ÁFA terheli, melyet az ellenértéken felül ugyancsak Megrendelő köteles megfizetni.

4.2. Az ajánlati ár és a számlázott ár egyaránt nettó egységár, 1 db, vagy 1 más egységnyi termékre vonatkozóan. Nestpress Kft. megadott árai az adott árunak megfelelő szokásos csomagolási költségeket tartalmazzák.

5. Fizetések

5.1. A Nestpress Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a Megrendelőtől előleg megfizetését vagy fizetési biztosítékot kérjen. Erre vonatkozó igényét Megrendelő első igénybejelentésére adott első árajánlata, vagy megrendelés visszaigazolása során köteles közölni.

5.2. Késedelmes fizetés esetén Nestpress Kft. a késedelem idején érvényes jegybanki alapkamat kétszeres összegét számítja fel késedelmi kamatként.
A késedelmi kamat a késedelembe esés napjától esedékes.

6. Rendelés törlése

6.1. Nestpress Kft. csak írásbeli formában fogad el rendeléstörlést.

6.2. Megrendelő köteles a Nestpress Kft.-nél a rendeléstörlésig felmerült költségeket és az időközben elvégzett munka ellenértékét megtéríteni.

7. Szellemi alkotások védelme, felhasználási előírások

7.1. Amennyiben Nestpress Kft. a Megrendelő utasításai szerint jár el a megrendelés teljesítése során, úgy a Megrendelő viseli a teljes felelősséget a szerzői jogok, a szabadalmi jogok, a szellemi alkotásokhoz kapcsolódó más jogok és bármely egyéb jog megsértéséből eredő kár, követelés, büntetés, költség vagy egyéb hasonló jellegű, előre nem látható kiadás fellépése esetén. A Megrendelő ilyen esetben köteles Nestpress Kft.-t mentesíteni a hozzá benyújtott követelésekkel, ellene indított peres eljárásokkal szemben vagy a felmerülő mindennemű egyéb eljárás vagy költségviselés alól.

8. Szállítás

8.1. A Megrendelőt az áru szállításra kész állapotáról Nestpress Kft. haladéktalanul értesíti. Az áru átadása - ellenkező értelmű írásos megállapodás hiányában - Nestpress Kft. székhelyén történik.

8.2. Nestpress Kft. az előre megadott szállítási határidő betartásáért köteles minden tőle telhetőt megtenni. Nem terheli felelősség a szállítási késedelemért, ha az külső erőhatalom hatása miatt, vagy azért következik be, mert a Megrendelő a teljesítéshez szükséges adatokat és nyomdai adathordozókat (film, fájlok) nem, vagy nem megfelelő időben adja át. A késedelemről Nestpress Kft. a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

8.3. Amennyiben az áru elszállításának bármilyen késedelme várható, Megrendelő köteles erről Nestpress Kft.-t haladéktalanul értesíteni.

8.4. Amennyiben Megrendelő az árut a megállapodott szállítási határidőt követő 3 napon belül, az annak szállításra kész állapotáról szóló tudomásszerzés ellenére nem veszi át, úgy Nestpress Kft. jogosult a számlát kiállítani. Az ilyen termékek vonatkozásában a leszámlázástól kezdve a felelős őrzés szabályai az irányadóak. Az áru tárolásával vagy őrzésével kapcsolatban Nestpress Kft.-nél
felmerülő költségeket Megrendelő köteles megtéríteni. Amennyiben Megrendelő átvételi késedelme az 5 napot meghaladja, Nestpress Kft. jogosult az adott szerződéstől elállni, az elállással kapcsolatos kárai megtérítését követelni.

9. Szavatosság és jótállás, kártérítés

9.1. Nestpress Kft.-t a szállított termékekkel kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv szerinti általános szavatossági felelősség terheli.

9.2. Amennyiben a termék a Megrendelő által szolgáltatott adatok alapján készül, úgy Nestpress Kft. a Megrendelő vagy megbízottja által átadott nyomdai adathordozók (filmek, fájlok), rajzok vagy minták hibájából, hiányosságából vagy hiányából eredő semmiféle kárért vagy más következményért nem vállal felelősséget.

9.3. Amennyiben a Nestpress Kft. vállalja fel a nyomdatermékek tervezését, nyomtatást megelőző előkeszítő műveleteit, csak a Megrendelő által jóváhagyott minta alapján nyomtatható a termék, ezért a kigyártás után nem fogadunk el a terméken észlelt, de a jóváhagyáskor nem észrevett hibát.
Azért felelősséget nem tudunk vállalni.

9.4. A termék előállításához felhasznált anyagok szavatossági hibájából eredő anyagi kárért Nestpress Kft. kizárólag a termék értékének összegéig vállal felelősséget.

9.5. Nestpress Kft. fenntartja a jogot arra, hogy minden tudomására hozott termékhibát saját maga is kivizsgáljon vagy kivizsgáltasson.

10. Az áru megvizsgálása, kifogások

10.1. Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a szállított terméket, az átvételt követően haladéktalanul megvizsgálja. Amennyiben a termék mennyiségével, minőségével vagy állapotával kapcsolatban a megvizsgálás során bármilyen eltérést tapasztal, ezen eltéréseket jegyzőkönyvben köteles rögzíteni. Megrendelő a termék átvételekor köteles megvizsgálni az egységcsomagok
számát, az azokon feltüntetett mennyiségeket, és a szerződéstől való bárminemű eltérést a fentiek szerint jegyzőkönyvben rögzíteni. Mindezek bármelyikének elmulasztása esetén Megrendelő elveszíti azt a jogát, hogy az áru mennyiségi vagy minőségi hibájával kapcsolatban Nestpress Kft.-vel szemben bármilyen igényt érvényesítsen.

10.2. Megrendelő az átvételkor elvégzett vizsgálat alapján felmerült esetleges igényeit az alábbi határidőben köteles bejelenteni:

* Mennyiségi kifogás vagy a csomagolás sérülése esetén Megrendelő a termék átvételét követő munkanap 15 óráig értesíti Nestpress Kft.-t
* Minőségi kifogás esetén Megrendelő a termék átvételét követő 5 napon belül értesíti Nestpress Kft.-t

A kifogásról szóló értesítést minden esetben írásban kell megküldeni, és ahhoz csatolni kell a 10.1. pont előírásai szerint felvett jegyzőkönyvet.
Amennyiben a fenti határidőkön belül a Megrendelő nem támaszt kifogást, úgy a teljesítés elfogadottnak tekintendő.

10.3. Nestpress Kft. mind minőségi, mind mennyiségi vagy sérüléssel kapcsolatos kifogás esetén - amennyiben a kifogás megalapozott - az árut kicseréli vagy amennyiben ez nem, vagy csak számottevő nehézséggel történhetne meg, úgy az áru ellenértékét a jogos kifogással arányos mértékben csökkenti, vagy visszatéríti Megrendelőnek.

11. A szerződés hatályba lépése, megszűnése

11.1. Nestpress Kft. jogosult a Megrendelővel létrejött szerződést azonnali hatállyal felmondani:

* Amennyiben Megrendelő ellen felszámolási, csőd vagy végelszámolási eljárást
kezdeményeznek vagy ilyen eljárás megindítását Megrendelő maga kezdeményezi.
* Amennyiben Megrendelő vagyoni helyzetéből, fizetési fegyelméből vagy üzleti
magatartásából eredően a vételár kiegyenlítése nem tekinthető biztosítottnak.
* Amennyiben részszállítások esetén a Megrendelő az esedékes részszámlát felszólítás ellenére sem egyenlítette ki.
* Amennyiben Megrendelő súlyos szerződésszegest követett el, vagy a szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem tud a továbbiakban eleget tenni.
* Amennyiben Megrendelő olyan piaci magatartást tanúsít Nestpress Kft.-vel szemben, amely Nestpress Kft. hátrányos megítélését eredményezheti.

11.2. Amennyiben Nestpress Kft. valamely szerződést felmondással szüntet meg, vagy valamely szerződés más okból megszűnik, ez semmilyen vonatkozásban nem érinti a Megrendelőnek Nestpress Kft.-vel szemben már fennálló fizetési kötelezettségei vagy más tartozásai teljesítésére vonatkozó kötelezettségét.

12. A szerződő felek közötti kapcsolattartás

12.1. Nestpress Kft. kiköti, hogy a Megrendelővel létrejövő szerződéseket, lényeges értesítéseket, megbízásokat, üzeneteket írásba kell foglalni, illetve írásban meg kell erősíteni (Amennyiben valamely közlés formájára a jelen ÁSZF kifejezett rendelkezést tartalmaz, az adott közlésre azt a rendelkezést kell alkalmazni.) A telefaxon és elektronikus formában (pl.: E-mail) elküldött
üzeneteket írásbeli üzenetnek kell tekinteni. A telefonon vagy más, nem írásos formában kapott közlés írásbeli visszaigazolása esetén a másik félnek azonnal jeleznie kell a közlés és az írásbeli visszaigazolás közötti eltérést.

13. A jogvitákra vonatkozó kikötések

13.1. A felek minden tőlük telhetőt megtesznek az esetleges jogviták tárgyalás útján történő megoldására, egyezség kötésére. Jogvita esetére felek a hatásköri szabályok figyelembe vételével kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.

14. Egyéb rendelkezések

14.1. Amennyiben a jelen ÁSZF vagy az annak alapján létrejövő szerződések bármely része vagy rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

15. Az ÁSZF hatálya

15.1. Az ÁSZF jelen tartalommal 2007. 05. 14. napján lép hatályba.
Tovább a kategóriában: « Térkép PDF-Anyagleadás »