Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

1. Bevezető rendelkezések

Nestpress Kft. fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-ben foglalt feltételektől eltérő tartalommal az általa meghatározott bármely Megrendelő vagy megrendelés vonatkozásában egyedi megállapodást kössön. Egyedi megállapodás kötésekor az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések csak annyiban alkalmazhatóak, amennyiben azok tekintetében a felek az egyedi megállapodásban eltérőén nem rendelkeznek.

2. Ajánlat és megrendelés, a szerződések tartalma

2.1. Megrendelő megrendelését írásbeli (levél, fax, E-mail) formában jogosult továbbítani Nestpress Kft. részére. A megrendelésben szerepelnie kell minden olyan adatnak, ismérvnek és feltételnek, amelyet a Megrendelő által elvárt teljesítéshez figyelembe kell venni. A megrendelésben egyértelműen meg kell határozni a kért termék típusát, minőségét, méretét, mennyiségét, a kialkudott árakat és szállítási határidőt, illetőleg az adott megrendelésre vonatkozó esetleges speciális kívánságokat. A megrendelés elfogadásával kapcsolatban Nestpress Kft. a megrendelés kézhezvételétől számított 48 órán belül köteles nyilatkozni. A megrendelésben megjelölt termék, szolgáltatás tekintetében Nestpress Kft. szállítási kötelezettsége kizárólag akkor áll be, ha a megrendelést írásban visszaigazolja.

2.2. A jelen ÁSZF alapján a felek között létrejövő szerződések tartalmának a megrendelésben és az azonos tartalmú visszaigazolásban foglaltakat, valamint, ha a felek másként nem rendelkeznek, a jelen ÁSZF rendelkezéseit kell tekinteni.

3. Megrendelői árak és kedvezmények

3.1. Nestpress Kft. fenntartja magának a jogot, hogy ügyfeleit, vásárlási szokásaik és/vagy a vásárlási érték figyelembevételével különböző kedvezményekben részesítse. A kedvezményes árat, ingyenes kiszállítást, ill. fizetési könnyítéseket felek kötelesek az árajánlatban/ visszaigazolásban, vagy egyéb módon írásban rögzíteni.

4. Ellenérték

4.1. A Nestpress Kft. ajánlataiban, visszaigazolásaiban, számláiban stb. feltüntetett ellenértéket a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott ÁFA terheli, melyet az ellenértéken felül ugyancsak Megrendelő köteles megfizetni.

4.2. Az ajánlati ár és a számlázott ár egyaránt nettó egységár, 1 db, vagy 1 más egységnyi termékre vonatkozóan. Nestpress Kft. megadott árai az adott árunak megfelelő szokásos csomagolási költségeket tartalmazzák.

5. Fizetések

5.1. A Nestpress Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a Megrendelőtől előleg megfizetését vagy fizetési biztosítékot kérjen. Erre vonatkozó igényét Megrendelő első igénybejelentésére adott első árajánlata, vagy megrendelés visszaigazolása során köteles közölni.

5.2. Késedelmes fizetés esetén Nestpress Kft. a késedelem idején érvényes jegybanki alapkamat kétszeres összegét számítja fel késedelmi kamatként.
A késedelmi kamat a késedelembe esés napjától esedékes.

6. Rendelés törlése

6.1. Nestpress Kft. csak írásbeli formában fogad el rendeléstörlést.

6.2. Megrendelő köteles a Nestpress Kft.-nél a rendeléstörlésig felmerült költségeket és az időközben elvégzett munka ellenértékét megtéríteni.

7. Szellemi alkotások védelme, felhasználási előírások

7.1. Amennyiben Nestpress Kft. a Megrendelő utasításai szerint jár el a megrendelés teljesítése során, úgy a Megrendelő viseli a teljes felelősséget a szerzői jogok, a szabadalmi jogok, a szellemi alkotásokhoz kapcsolódó más jogok és bármely egyéb jog megsértéséből eredő kár, követelés, büntetés, költség vagy egyéb hasonló jellegű, előre nem látható kiadás fellépése esetén. A Megrendelő ilyen esetben köteles Nestpress Kft.-t mentesíteni a hozzá benyújtott követelésekkel, ellene indított peres eljárásokkal szemben vagy a felmerülő mindennemű egyéb eljárás vagy költségviselés alól.

8. Szállítás

8.1. A Megrendelőt az áru szállításra kész állapotáról Nestpress Kft. haladéktalanul értesíti. Az áru átadása - ellenkező értelmű írásos megállapodás hiányában - Nestpress Kft. székhelyén történik.

8.2. Nestpress Kft. az előre megadott szállítási határidő betartásáért köteles minden tőle telhetőt megtenni. Nem terheli felelősség a szállítási késedelemért, ha az külső erőhatalom hatása miatt, vagy azért következik be, mert a Megrendelő a teljesítéshez szükséges adatokat és nyomdai adathordozókat (film, fájlok) nem, vagy nem megfelelő időben adja át. A késedelemről Nestpress Kft. a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

8.3. Amennyiben az áru elszállításának bármilyen késedelme várható, Megrendelő köteles erről Nestpress Kft.-t haladéktalanul értesíteni.

8.4. Amennyiben Megrendelő az árut a megállapodott szállítási határidőt követő 3 napon belül, az annak szállításra kész állapotáról szóló tudomásszerzés ellenére nem veszi át, úgy Nestpress Kft. jogosult a számlát kiállítani. Az ilyen termékek vonatkozásában a leszámlázástól kezdve a felelős őrzés szabályai az irányadóak. Az áru tárolásával vagy őrzésével kapcsolatban Nestpress Kft.-nél
felmerülő költségeket Megrendelő köteles megtéríteni. Amennyiben Megrendelő átvételi késedelme az 5 napot meghaladja, Nestpress Kft. jogosult az adott szerződéstől elállni, az elállással kapcsolatos kárai megtérítését követelni.

9. Szavatosság és jótállás, kártérítés

9.1. Nestpress Kft.-t a szállított termékekkel kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv szerinti általános szavatossági felelősség terheli.

9.2. Amennyiben a termék a Megrendelő által szolgáltatott adatok alapján készül, úgy Nestpress Kft. a Megrendelő vagy megbízottja által átadott nyomdai adathordozók (filmek, fájlok), rajzok vagy minták hibájából, hiányosságából vagy hiányából eredő semmiféle kárért vagy más következményért nem vállal felelősséget.

9.3. Amennyiben a Nestpress Kft. vállalja fel a nyomdatermékek tervezését, nyomtatást megelőző előkeszítő műveleteit, csak a Megrendelő által jóváhagyott minta alapján nyomtatható a termék, ezért a kigyártás után nem fogadunk el a terméken észlelt, de a jóváhagyáskor nem észrevett hibát.
Azért felelősséget nem tudunk vállalni.

9.4. A termék előállításához felhasznált anyagok szavatossági hibájából eredő anyagi kárért Nestpress Kft. kizárólag a termék értékének összegéig vállal felelősséget.

9.5. Nestpress Kft. fenntartja a jogot arra, hogy minden tudomására hozott termékhibát saját maga is kivizsgáljon vagy kivizsgáltasson.

10. Az áru megvizsgálása, kifogások

10.1. Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a szállított terméket, az átvételt követően haladéktalanul megvizsgálja. Amennyiben a termék mennyiségével, minőségével vagy állapotával kapcsolatban a megvizsgálás során bármilyen eltérést tapasztal, ezen eltéréseket jegyzőkönyvben köteles rögzíteni. Megrendelő a termék átvételekor köteles megvizsgálni az egységcsomagok
számát, az azokon feltüntetett mennyiségeket, és a szerződéstől való bárminemű eltérést a fentiek szerint jegyzőkönyvben rögzíteni. Mindezek bármelyikének elmulasztása esetén Megrendelő elveszíti azt a jogát, hogy az áru mennyiségi vagy minőségi hibájával kapcsolatban Nestpress Kft.-vel szemben bármilyen igényt érvényesítsen.

10.2. Megrendelő az átvételkor elvégzett vizsgálat alapján felmerült esetleges igényeit az alábbi határidőben köteles bejelenteni:

* Mennyiségi kifogás vagy a csomagolás sérülése esetén Megrendelő a termék átvételét követő munkanap 15 óráig értesíti Nestpress Kft.-t
* Minőségi kifogás esetén Megrendelő a termék átvételét követő 5 napon belül értesíti Nestpress Kft.-t

A kifogásról szóló értesítést minden esetben írásban kell megküldeni, és ahhoz csatolni kell a 10.1. pont előírásai szerint felvett jegyzőkönyvet.
Amennyiben a fenti határidőkön belül a Megrendelő nem támaszt kifogást, úgy a teljesítés elfogadottnak tekintendő.

10.3. Nestpress Kft. mind minőségi, mind mennyiségi vagy sérüléssel kapcsolatos kifogás esetén - amennyiben a kifogás megalapozott - az árut kicseréli vagy amennyiben ez nem, vagy csak számottevő nehézséggel történhetne meg, úgy az áru ellenértékét a jogos kifogással arányos mértékben csökkenti, vagy visszatéríti Megrendelőnek.

11. A szerződés hatályba lépése, megszűnése

11.1. Nestpress Kft. jogosult a Megrendelővel létrejött szerződést azonnali hatállyal felmondani:

* Amennyiben Megrendelő ellen felszámolási, csőd vagy végelszámolási eljárást
kezdeményeznek vagy ilyen eljárás megindítását Megrendelő maga kezdeményezi.
* Amennyiben Megrendelő vagyoni helyzetéből, fizetési fegyelméből vagy üzleti
magatartásából eredően a vételár kiegyenlítése nem tekinthető biztosítottnak.
* Amennyiben részszállítások esetén a Megrendelő az esedékes részszámlát felszólítás ellenére sem egyenlítette ki.
* Amennyiben Megrendelő súlyos szerződésszegest követett el, vagy a szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem tud a továbbiakban eleget tenni.
* Amennyiben Megrendelő olyan piaci magatartást tanúsít Nestpress Kft.-vel szemben, amely Nestpress Kft. hátrányos megítélését eredményezheti.

11.2. Amennyiben Nestpress Kft. valamely szerződést felmondással szüntet meg, vagy valamely szerződés más okból megszűnik, ez semmilyen vonatkozásban nem érinti a Megrendelőnek Nestpress Kft.-vel szemben már fennálló fizetési kötelezettségei vagy más tartozásai teljesítésére vonatkozó kötelezettségét.

12. A szerződő felek közötti kapcsolattartás

12.1. Nestpress Kft. kiköti, hogy a Megrendelővel létrejövő szerződéseket, lényeges értesítéseket, megbízásokat, üzeneteket írásba kell foglalni, illetve írásban meg kell erősíteni (Amennyiben valamely közlés formájára a jelen ÁSZF kifejezett rendelkezést tartalmaz, az adott közlésre azt a rendelkezést kell alkalmazni.) A telefaxon és elektronikus formában (pl.: E-mail) elküldött
üzeneteket írásbeli üzenetnek kell tekinteni. A telefonon vagy más, nem írásos formában kapott közlés írásbeli visszaigazolása esetén a másik félnek azonnal jeleznie kell a közlés és az írásbeli visszaigazolás közötti eltérést.

13. A jogvitákra vonatkozó kikötések

13.1. A felek minden tőlük telhetőt megtesznek az esetleges jogviták tárgyalás útján történő megoldására, egyezség kötésére. Jogvita esetére felek a hatásköri szabályok figyelembe vételével kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.

14. Egyéb rendelkezések

14.1. Amennyiben a jelen ÁSZF vagy az annak alapján létrejövő szerződések bármely része vagy rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

15. Az ÁSZF hatálya

15.1. Az ÁSZF jelen tartalommal 2007. 05. 14. napján lép hatályba.
Tovább a kategóriában: « Térkép PDF-Anyagleadás »